SJ - 2696 : ber"SMS" semasa khutbah jumaat?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 2696 : ber"SMS" semasa khutbah jumaat?

:salam

Kebiasaanya di setengah2 masjid sebelum khutbah jumaat, selalu dipeingatkan supaya jangan berkata2 ketika khatib sedang berkhutbah berdasarkan hadis Rasulullah SAW kalau tak silap saya yang di riwayatkan oleh abu hurairah ra, kerana sia2 lah pahala jumaatnya.

Bagaimana pula dengan orang yang ber"SMS" ketika khatib sedang berkhutbah? Mintak penjelasan dari sheikh2 ahkam ttg perkara ini.

:wassalam

Re: SJ - 2696 : ber"SMS" semasa khutbah jumaat?

Wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Terima kasih akhi Desaputra. Insyaallah, kami akan cuba menjawab sekadar kemampuan yang ada.

Benar kata akhi Desaputra, memang kita selalu diingatkan (bukan semasa khutbah Jumaat) melalui sebuah Hadith :

[="#ff00000" size="3"]Úä ÃÈí åÑíÑÉ Ãä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÞÇá : " ÅÐÇ ÞáÊ áÕÇÍÈß æÇáÅãÇã íÎØÈ íæã ÇáÌãÚÉ ÃäÕÊ ÝÞÏ áÛæÊ " . ÑæÇå ÇáÈÎÇÑí ( 892 ) æãÓáã ( 851 ) .
"yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah (r.a), bahawa Nabi saw bersabda : Jika anda berkata kata kepada teman anda [dengan perkataan] "dengar!" sementara Imam sedang membaca Khutbah, anda telah laghw" - Riwayat al-Bukhari #892, Muslim #851.

Hadith ini mengingatkan kita bahawa melalaikan diri semasa khutbah bahkan menegur orang yang lalai (berkata-kata) didalam khutbah pun tidak dibenarkan semasa Imam sedang membaca khutbah. Begitulah adab yang diajar oleh Nabi saw kepada umatnya semasa menghadirkan diri mendengar khutbah Jumaat. Mendengar dengan khusyuk khutbah Jumaat ini adalah dituntut! Para jemaah diseru agar mendengar dengan baik ucapan/khutbah Imam dan mengambil tauladan didalamnya. Cuba kita lihat hadith yang selanjutnya yang lebih keras dari ucapan menegur orang daripada bercakap.

[="#ff00000" size="3"]Úä ÃÈí ÇáÏÑÏÇÁ ÞÇá : ÌáÓ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã Úáì ÇáãäÈÑ æÎØÈ ÇáäÇÓ æÊáÇ ÂíÉ æÅáì ÌäÈí ÃõÈíø Èä ßÚÈ ÝÞáÊ áå : íÇ ÃõÈíø ãÊì ÃäÒáÊ åÐå ÇáÂíÉ ¿ ÝÃÈì Ãä íßáãäí Ëã ÓÃáÊå ÝÃÈì Ãä íßáãäí ÍÊì äÒá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÞÇá áí ÃÈíøñ : ãÇáß ãä ÌãÚÊß ÅáÇ ãÇ áÛæÊ ¡ ÝáãÇ ÇäÕÑÝ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÌÆÊå ÝÃÎÈÑÊå ÝÞÇá " ÕÏÞ ÃõÈíø ÅÐÇ ÓãÚÊ ÅãÇãß íÊßáã ÝÃäÕÊ ÍÊì íÝÑÛ " . ÑæÇå ÇÈä ãÇÌå ( 1111 ) ¡ æÃÍãÏ ( 20780 ) .
"Dari Abu Darda' berkata :"Nabi saw duduk diatas mimbar dan berkhutbah kepada manusia dan membacakan satu ayat. Ubai ibnu Ka'ab yang duduk disebelahku dan aku bertanya :'Ya Ubai, Bila diturunkan ayat tersebut? Beliau ENGGAN menjawab soalanku. Aku bertanyakan mengenai ayat tersebut lagi sekali dan dia tidak melayanku, dan aku bertanya lagi sekali kepadanya dan dia masih enggan bercakap denganku sehinggalah Nabi saw turun dari mimbar. Kemudian Ubai berkata kepadaku ,'Apa yang anda dapat pada hari Jumaat ialah melainkan LAGHW (cakap yang sia-sia)'. Setelah perginya Nabi saw, Aku pergi kepada beliau dan memberitahu apa yang berlaku, dan sabda beliau :'Ubai telah berkata Benar, Jika kamu mendengar Imam berkhutbah, maka dengarlah akan ia sehingga ia selesai" (Riwayat Ibn Majah #1111, Ahmad #20780. Dikelaskan sebagai sahih oleh Al-Busayri dan Sheikh Al-Albani didalam Tamaam Al-Minnah, ms 338)."

Bertanyakan mengenai AYAT pada hari Jumaat pun MEMBATALKAN PAHALA Jumaat, bagaimana pula mereka-mereka yang bercakap-cakap pasal hal dunia, perniagaan, berSMS dan sebagainya semasa Imam sedang berkhutbah?? Sudah tentu kita tahu jawapannya. Cuba kita renungkan baik-baik.

Malahan terdapat situasi dimana sekalipun kita tidak memahami apa yang disampai oleh Khatib (contohnya khatib membaca didalam bahasa asing eg: Arab, Urdu dsb), kita disuruh agar memberikan sahaja tumpuan kepada khatib yang membaca. Dibawah ini kami petik soalan yang dijawab oleh Sheikh Abdul Al-Karim Al-Khudayr[2].

------------------------------------
Soalan:

Saya buat masa ini menetap di Afrika. Maka saya tidak tahu bertutur didalam bahasa mereka disana. Semasa khutbah Jumaat, saya tidak mendapat apa-apa daripadanya. Apakah yang harus saya lakukan ketika khutbah? Bolehkan saya membaca Al-Quran dan berzikir kepada Tuhan atau pun adakah perlu saya duduk mendengar kepada sesuatu yang tidak saya fahami?

Jawab Sheikh Abdul Al-Karim Al-Khudayr :

[="#0000ff" size="3"]ÇáÍãÏ ááå Åä ÇÓÊãÚÊ æáæ áã ÊÝåã ÝÃäÊ Úáì ÎíÑ Åä ÔÇÁ Çááå ¡ æÑÎÕ ÈÚÖ Ãåá ÇáÚáã ááÐí áÇ íÝåã áÛÉ ÇáÎØÈÉ Ãä íÊÔÇÛá ÈÇáÐßÑ Ãæ ÇáÞÑÇÁÉ ÔÑíØÉ Ãä áÇ íÔæøÔ Úáì ÛíÑå ããøä íÓÊãÚ ÇáÎØÈÉ ¡ æÇáÐí Ããíá Åáíå Ãäå Úáíå ÇáÇÓÊãÇÚ æáæ áã íÝåã .
Alhamdulillah. Jika anda mendengarnya, walaupun anda tidak memahami apa-apapun, anda telah melakukan sesuatu yang baik, Insyaallah. Ada juga beberapa ulama' yang memberi keizinan kepada sesiapa yang tidak memahami bahasa khutbah tersebut dibenarkan mengisi masa mereka dengan zikir dan membaca Al-Quran, dengan syarat mereka tidak menganggu orang yang lain yang sedang mendengar Khutbah. Pandangan yang saya pilih ialah anda haruslah mendengar walaupun anda tidak memahaminya.

--------------------------------------------

Bukan setakat bercakap sahaja yang dilarang, membaca al-Quran pun tidak digalakkan. Malah menurut ulama', menjawab SALAM dan mengucap Tashmit keatas orang yang bersin pun tidak dibenarkan semasa Imam sedang berkhutbah. Menurut Fatwa #4769 yang dikeluarkan oleh Al-Lajnah Al-Buhuth Daa'imah[3] (8/242) :

[="#0000ff" size="3"]áÇíÌæÒ ÊÔãíÊ ÇáÚÇØÓ¡ æáÇ ÑÏ ÇáÓáÇã¡ æÇáÅãÇã íÎØÈ Úáì ÇáÕÍíÍ ãä ÃÞæÇá ÇáÚáãÇÁº áÃä ßáÇãäåãÇ ßáÇã¡ æåæ ããäæÚ æÇáÅãÇã íÎØȺ
"Tidak dibenarkan menjawab Bersin dan memulangkan Salam, semasa Imam sedang berkhutbah, dan ia sahih dikalangan pendapat Ulama! Sesungguhnya kedua-duanya adalah percakapan, dan ia dilarang semasa Imam sedang berkhutbah"

Adalah sunnah melihat kearah Imam semasa beliau membaca Khutbah. Ini terdapat didalam Hadith berikut :

[="#ff00000" size="3"]æÚä íÍíì Èä ÓÚíÏ ÇáÃäÕÇÑí ÞÇá : ( ÇáÓäÉ ÅÐÇ ÞÚÏ ÇáÅãÇã Úáì ÇáãäÈÑ íæã ÇáÌãÚÉ ¡ íÞÈá Úáíå ÇáÞæã ÈæÌæååã ÌãíÚÇð )
Telah diriwayatkan bahawa Yahya ibnu Sa'ed Al-An asari berkata : "Adalah sunnah apabila Imam duduk diatas Mimbar pada hari Jumaat untuk semua hadirin memandang kearahnya"
[="#ff00000" size="3"]æÚä äÇÝÚ : ( Ãä ÇÈä ÚãÑ ßÇä íÝÑÛ ãä ÓÈÍÊå Èæã ÇáÌãÚÉ ÞÈá ÎÑæÌ ÇáÅãÇã ¡ ÝÅÐÇ ÎÑÌ áã íÞÚÏ ÇáÅãÇã ÍÊì íÓÊÞÈáå )
Diriwayatkan oleh Naafi' bahawa Ibnu Umar menhabiskan tasbihnya sebelum Imam keluar, dan apabila Imam keluar, beliau akan memandang kearah Imam sebelum sempat Imam duduk.

(Al-Abani telah mengumpulkan Hadith-Hadith ini didalam al-Silsilat al-Sahiiah, # 2080)

Menurut Sheikh Abdul Aziz bin Baaz[4] :

[="#0000ff" size="3"]ÝíäÈÛí ááãÄãä Ýí ÇáÌãÚÉ Ãä íäÕÊ æíÎÔÚ æíÍÐÑ ÇáÚÈË ÈÇáÍÕì Ãæ ÛíÑå ¡ æÅÐÇ Óáã Úáíå ÃÍÏ ÃÔÇÑ Åáíå æáã íÊßáã ¡ æÅä æÖÚ íÏå Ýí íÏå ÅÐÇ ãÏåÇ ãä ÛíÑ ßáÇã ÝáÇ ÈÃÓ ßãÇ ÊÞÏã ¡ æíÚáãå ÈÚÏ ÇäÊåÇÁ ÇáÎØÈÉ Ãä åÐÇ áÇ íäÈÛí áå ¡ æÅäãÇ ÇáãÔÑæÚ áå ÅÐÇ ÏÎá æÇáÅãÇã íÎØÈ Ãä íÕáí ÑßÚÊíä ÊÍíÉ ÇáãÓÌÏ æáÇ íÓáã Úáì ÃÍÏ ÍÊì ÊäÊåí ÇáÎØÈÉ ¡ æÅÐÇ ÚØÓ ÝÚáíå Ãä íÍãÏ Çááå Ýí äÝÓå æáÇ íÑÝÚ ÕæÊå .
"Semasa solat Jumaat, orang yang Mu'min hendaklah mendengar Khutbah Jumaat dengan Khusyuk dan Senyap sunyi, dan ia ditegah dari bermain batu di atas tanah atau selainnya. Jika seseorang memberi salam kepadanya, hendaklah ia memberi isyarat dengan menggunakan isyarat tanpa bercakap. Jika ia meletakkan tangan untuk bersalam, tanpa bercakap, ia dibenarkan. Dia harus memberitahunya selepas Khutbah bahawa dia tidak boleh melakukan perkara tersebut, sesungguhnya dibolehkan kepada seseorang yang masuk masjid semasa Imam sedang berkhutbah untuk menunaikan 2 rakaat Tahiyat Al-Masjid, dan tidak memberi salam kepada sesiapa sehingga khutbah selesai., dan jika dia bersin, maka pujilah Allah (Alhamdulillah) untuk dirinya sendiri dan tidak menaikkan suaranya".

Jelas fatwa dari Sheikh Abdul Aziz bin Baaz yang sekali gus menjawab soalan yang anda nyatakan itu, maka "Adalah dikatakan telah lalai Jumaat seseorang itu jika semasa Imam sedang berkhutbah, ia sibuk menghantar mesej SMS melalui handphone". Bayangkanlah, bertanyakan mengenai ayat, menjawab bersin, menjawab salam yang selama ini sunnat, tidak digalakkan semasa khutbah, inikan pula menghantar SMS!. Ibnu Baaz mengatakan, sehingga mereka yang bemain-main dengan batu ditangan (handphone ke, GameBoy ke, PDA ke)semasa Imam berkhutbah pun ditegah, maka sudah tentu selain dari mendengar Khutbah dengan khusyuk, perkara-perkara lain adalah dilarang (secara umumnya).

wallahu' alam

-wassalam-
-------------------------

Rujukan :

1]. Sheikh Abdul Al-Karim Al-Khudayr Tidak faham Khutbah url : http://63.175.194.25/index.php?cs=prn&ln=ara&QR=21624&dgn=3&dgn=2

2] Sheikh Nasyiruddin Al-Albani Tammaam Al-Minnah. Riyad : Dar Al-Rayan, 1999. ms 338

3] Fataawa Al-lajnah Daa'imah - 8. cetakan ke 3. Riyad : Dar Al-Mu'ed, 2000.

4] Majmu’ Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi’ah li Samaahat al-Shaykh al-‘Allaamah Abdul Aziz bin Baaz - 12. Riyad : Dar Al-Watan, 1998. ms 410

خيرالأمين