SJ-03-0012 : kencing lagi...

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-03-0012 : kencing lagi...

assalamualaikum wrt wbt

kadang-kadang bila dah kencing, bila dah keluar dari toilet, terasa macam ada lagi setitik dua air kencing. ada ke nabi s.a.w ajar, utk situasi seperti ini?

SJ-03-0012 : kencing lagi...

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan sdr ska dengan kadar kemampuan yang ada, Insyaallah.

Kalau benar-benar kencing tersebut keluar, ini menunjukkan seseorang itu mengidap penyakit kecing tidak lawas / Salsal Baul (ÓáÓ ÇáÈæá). Bagi orang yang berpenyakit, memang terdapat beberapa kaedah fiqh mengenai persoalan ini. Soalan ini telah kerap kali dijawab oleh ahli panel al-ahkam, terutama al-fadhil Ustaz thtl. Berikut adalah beberapa urlnya :-

1. 000027-SJ-THAHARAH: Kencing tidak lawas
http://www.al-ahkam.com.my/forum2/viewtopic.php?t=14391

2. SJ-2146: Kencing X Tus
http://al-ahkam.com.my/forum2/viewtopic.php?t=9524

3. SJ-2018: Batal Puasa Kentut dlm Kolam
http://al-ahkam.com.my/forum2/viewtopic.php?t=8638

Akan tetapi, ada juga situasi dimana air kencing itu tidak keluar dan kemungkinan ia hanyalah mainan perasaan atau was-was. Bagi permasalahan ini, kami memetik sebuah fatwa yang telah dikeluarkan oleh Lembaga tetap penyelidikan dan fatwa Arab Saudi, yang telah menjawab rintahan soalan dari seorang pesakit :-

Soalan:

ÈÚÏãÇ ÃÊÈæá ( Ãí ÈÚÏ äÒæá ÇáãÇÁ ) ÇáãÇÁ ÊÈÞì ÞØÑÇÊ ãä ÇáÈæá Ýí ÇáÞÖíÈ æÃÌáÓ ÍæÇáí ÑÈÚ ÓÇÚÉ Ýí ÇáÍãÇã ßí ÃÊäÙÝ ÌíÏÇð ãä ÇáÈæá ØÈÚÇð åÐÇ ãÑåÞ æãÊÚÈ áí ÈÚÏåÇ ÃÊæÖà ááÕáÇÉ æÐåÈÊ Åáì ÚÏÉ ÃØÈÇÁ æÃÌÑíÊ ÊÍÇáíá æÇÓÊÚãáÊ ÃäæÇÚ ÇáÃÏæíÉ ÈÎÕæÕ ÇáÞÖÇÁ Úáì åÐå ÇáÙÇåÑÉ áßä Ïæä ÌÏæì æÈÚÏ ãÇ ÃÊäÙÝ ÌíÏÇð ãä ÞØÑÇÊ ÇáÈæá ÇáãÊÈÞíÉ ÃÊæÖà æÃÐåÈ Åáì ÇáÕáÇÉ æÃËäÇÁ ÇáÕáÇÉ ÃÍÓ æßÃä åäÇß ÞØÑÇÊ ãÊÈÞíÉ Ýí ÇáÞÖíÈ æÊÑíÏ Ãä ÊÎÑÌ Åáì ÇáÎÇÑÌ ØÈÚÇð åÐÇ íÓÈÈ áí ãÔÇßá æÅÍÑÇÌÇð ÎÇÕÉ ÅÐÇ ÕáíÊ ÌãÇÚÉ æÈÚÏåÇ ÃßÊÔÝ Ãä åäÇß ÞØÑÇÊ Èæá ãÊÈÞíÉ ÞÏ áÇ ÊäÒá ÈÓÑÚÉ ÃËäÇÁ ÌáæÓí Ýí ÇáÍãÇã æÃÖØÑ Åáì ÅÚÇÏÉ ÇáÕáÇÉ Ãæ ÃÔß Ýí Ãä ÕáÇÊí ÛíÑ ÕÍíÍÉ ÇáÑÌÇÁ ÅÝÇÏÊí Ýí åÐÇ ÇáãæÖæÚ ÈÇáÝÊæì ÇáæÇÖÍÉ ¿
Setelah saya membuang air kecil, beberapa titisan atau kencing berada didalam kemaluan dan saya duduk didalam bilik air selema suku jam untuk betul-betul membersihkan diri. Sudah tentu is memenatkan dan membebankan saya. Kemudian saya akan mengambil wudhu' untuk melakukan solat. Saya telah pun berjumpa dengan beberapa doktor dan telah mengambil beberapa jenis ubatan sebagai usaha mengatasi masalah ini, dan masalah ini belum selesai. Setelah saya membersihkan titisan air kencing, saya akan mengambil wudhu' dan bersolat, akan tetapi semasa solat, saya merasakan seolah-oleh terdapat titisan air kecing didalam kemaluan yang ingin keluar. Sudah tentu ia mendatagkan masalah dan menjadikan saya malu, lebih-lebih lagi didalam solat berjemaah dan mendapati titisan air kencing keluar, yang tidak keluar semasa saya duduk didalam bilik air, maka saya mengulangi solat, atau saya meragui samada solat saya masih sah. Tolong bantu saya dengan memberi fatwa yang jelas.

Jawapan :

ÅÐÇ ÊæÖÃÊ ÝÇáÃÕá ÇáØåÇÑÉ æáÇ ÊáÊÝÊ Åáì ãÇ íÚÑÖ áß ãä ÇáÔßæß æÇáæÓÇæÓ ¡ ÝÅä Ðáß ãä ÇáÔíØÇä ¡ äÚã Åä ÊíÞäÊ Ãäå ÎÑÌ ãäß ÔíÁ ÈÚÏ ÇáæÖæÁ ÈØá æÖæÄß æÚáíß Ãä ÊÊæÖà ËÇäíÉ æåßÐÇ ãÇ ÊÍÓ Èå Ýí ÇáÕáÇÉ ãä ÈÞÇíÇ ÔíÁ ãä ÇáÈæá Ýí ÇáÞÖíÈ Úáíß Ãä ÊÊÔÇÛá Úäå æÊÈäí Úáì ÃÕá ÇáØåÇÑÉ æáÇ ÍÇÌÉ Åáì ÇáÊÝÊíÔ ÈÚÏ Ðáß º áÃä Ðáß ããÇ íÓÈÈ ÈÞÇÁ ÇáæÓæÓÉ ÚÇÝÇß Çááå ãä Ðáß .
"Jika anda melakukan wudhu', maka pada asasnya anda telah bersih (taahir), maka janganlah mengambil peduli apa-apa keraguan dan was-was, kerana semuanya adalah dari syaitan. Benar, jika anda pasti bahawa sesuatu telah keluar setelah wudhu' anda selesai, ini membatalkan wudhu' dan anda hendaklah mengulanginya kembali. Mengenai perasaan anda semasa bersolat bahawa masih terdapat kencing didalam kemaluan, anda hendaklah menjauhkan fikiran anda mengenai fikiran ini. Atas prinsip bahawa anda telah bersih sete;ah berwudhu', tidak ada keprluan untuk anda memeriksa diri anda selepas itu, kerana ini akan hanya menambahkan lagi was-was. Moga Allah melindungi anda dari permsalahan ini." - [Al-Lajnah Al-Daa'imah 5/227].

WA, wassalam
--------------
Rujukan

1. Al-Lajnah al-Daa'imah Al-Buhooth al-'Ilmiyyah wa Al-Ifta' - 5. Cetakan ke 3. Riyad : Dar Al-Mu'ayyad, 2000. ms 227.

خيرالأمين