Fatwa Mengenai Kassim Ahmad dan Kumpulan Anti Hadis

Primary tabs

Tarikh Keputusan:  1 Dec, 1986

Huraian Tajuk/Isu: Kedudukan Kassim b. Ahmad, Pengarang Buku 'Hadis Satu Penilaian Semula'.

Keputusan:

i) Jawatankuasa Syariah bersidang pada 3hb. Julai 1986 telah mengeluarkan fatwa iaitu orang-orang yang tidak mempercayai hadis hukumnya terkeluar daripada Islam dan tindakan awal pihak Majlis Agama Islam ialah mengeluarkan surat pekeliling kepada masjid-masjid di seluruh Negeri Pulau Pinang memberitahu kedudukan orang-orang yang tidak mempercayai hadis.

ii) Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang akan menghantar seorang pegawai agama untuk menemui dan berbincang dengan Saudara Kassim Ahmad.

Status Penwartaan: Tidak Diwartakan

 

Negeri/Group: Pulau Pinang

 Sumber: http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-negeri/kedudukan-kassim-b-ahmad-0


 

Tarikh Keputusan: 3 Feb, 1996

Huraian Tajuk/Isu:

Fatwa berikut yang dibuat oleh Mufti Negeri di bawah subseksyen 36 (1) Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 setelah diluluskan oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak menurut subseksyen 39 (6) Enakmen itu adalah disiarkan menurut subseksyen 36(2) Enakmen itu:

Keputusan:

A. Bahawa:

(a) Buku-buku yang bertajuk:

(i) 'Hadis Satu Penilaian Semula' dan 'Hadis Jawapan Kepada Pengkritik' yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad;

(ii) 'Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu dan Hadis Di Dalam Al-Quran' yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman;

(iii) 'Bacaan' yang ditulis oleh Othman Ali;

(iv) 'The Computer Speaks God"s Message To The World' yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa; dan

 

(b) Risalah 'Iqra' terbitan Jemaah Al-Quran Malaysia;

Adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan Akidah, Syariah dan Akhlak Islam. Ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku dan risalah tersebut antara lain, menolak hadis sahih (iaitu hadis yang disahkan bersumber daripada Rasulullah s.a.w.) sebagai sumber Akidah dan Perundangan Islam, menghina kedudukan Rasulullah s.a.w. dan menghina Al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat Al-Quran.

 

B. Bahawa orang atau orang-orang atau kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku dan risalah yang disebut dalam subperenggan (A)(a) dan (b) adalah sesat dan bertentangan dengan Akidah, Syariah dan Akhlak Islam.

 

C. Oleh yang demikian:

(1) mana-mana orang atau orang-orang atau kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku 'Hadis Satu Penilaian Semula', 'Hadis Jawapan Kepada Pengkritik', 'Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu - Hadis Di Dalam Al-Quran', 'Bacaan', 'The Computer Speaks God"s Message To The World' dan risalah 'Iqra' ADALAH MURTAD.

(2) mana-mana orang Islam adalah dilarang:

(a) mengajar, mempelajari, mengamalkan, berpegang kepada atau menyebarkan ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku dan risalah tersebut;

(b) mencetak, menerbit, memiliki, menyiarkan, menyebarkan atau mengedarkan buku-buku buku 'Hadis Satu Penilaian Semula', 'Hadis Jawapan Kepada Pengkritik', 'Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu - Hadis Di Dalam Al-Quran', 'Bacaan', 'The Computer Speaks God"s Message To The World' dan risalah 'Iqra' atau mana-mana bahagianya, termasuk:

(i) apa-apa bentuk, versi atau variasinya;

(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;

(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku dan risalah itu; pada apa-apa bahan, samada bahan cetak atau media elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media;

(c) menjadi anggota atau memimpin mana-mana kumpulan yang tersebut dalam subperenggan C (1) atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian.

(d) menjalankan sebarang kegiatan yang berkaitan dengan pengajaran, penyebaran, membantu ke arah penyebaran ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman ini.'

 

Status Penwartaan: Diwartakan

Tarikh Diwartakan: 4 Jul, 1996

Nombor Rujukan: M.U.I.Phg. 12/46

Akta/Enakmen: Enakmen 3/91

 Sumber: http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-negeri/fatwa-mengenai-kumpulan-anti-hadis-0

Kategori Berita: 

Artikel Berkaitan